top of page

Algemene Voorwaarden 

Coffeeklatch BV 

Fuggerstraat 26

2060 Antwerpen

btw-nummer: BE0543709744

 

Artikel 1 - Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Coffeeklatch BV gevestigd te Antwerpen, kantoorhoudend aan het adres Fuggerstraat 26, 2060 Antwerpen 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten of diensten van Coffeeklatch BV wordt gesloten. 

Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Coffeeklatch BV te bepalen werkzaamheden die door Coffeeklatch BV verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder deze dienen te geschieden. 

Overeenkomst: elke door Coffeeklatch BV en opdrachtgever schriftelijk (op papier of per mail) bevestigde acceptatie van levering van één of meer producten of diensten van Coffeeklatch BV aan de opdrachtgever. 

Aanbieding: elke door Coffeeklatch BV op papier, per e-mail of op de website www.keen-antwerp.com aangeboden product of dienst met prijsindicatie. 

Artikel 2 - Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Coffeeklatch BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Coffeeklatch BV zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging. 

Coffeeklatch BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

Artikel 3 - Offertes 

1. De door Coffeeklatch BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. 

2. Offertes van Coffeeklatch BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van een opdracht heeft verstrekt. 

3. De in de offerte van Coffeeklatch BV aangegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW, reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Bij reistijden langer dan één uur zal de helft van het uurtarief per werknemer worden gefactureerd. 

5. Indien een opdrachtgever tijdens de uitvoering van een project wensen heeft die buiten de offerte van Coffeeklatch BV vallen, worden deze gefactureerd tegen een vast uurtarief bovenop het in de offerte beschreven factuurbedrag. 

Artikel 4 - Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de wijze zoals Coffeeklatch BV dit in de factuur vermeld, tenzij anders is overeengekomen. 

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot de datum dat het volledige factuurbedrag is voldaan. Deze rente wordt elke betalingsherinnering verhoogd. 

3. Bij het versturen van betalingsherinneringen rekent Coffeeklatch BV € 10,- voor de eerste herinnering en € 25,- voor opvolgende herinneringen. 

4. Bezwaar tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 5 - Auteursrecht 

1. Op alle producties, concepten en voorstellen die door Coffeeklatch BV voor een opdrachtgever ontwikkelt worden rust het auteursrecht. Een Coffeeklatch BV productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Coffeeklatch BV. 

2. In geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Coffeeklatch BV de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Coffeeklatch BV. 

3. Al het beeldmateriaal is eigendom van Coffeeklatch BV, tenzij anders overeengekomen. 

4. Muziekgebruik dient door de opdrachtgever aangegeven te worden bij de daar in België voor verantwoordelijke organisatie SABAM, tenzij anders overeengekomen met Coffeeklatch BV. 

Artikel 6 - Licentie 

1. Toestemming voor gebruik van een concept, productie of fotografisch werk door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Coffeeklatch BV is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van één doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van 

3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. 

4. Indien door Coffeeklatch BV toestemming is gegeven voor 

elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Artikel 7 - Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Coffeeklatch BV in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Coffeeklatch BV is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Coffeeklatch BV hanteert bij de oplevering van een opdracht één wijzigingsmoment waarin aanpassingen mogelijk zijn. Mits deze geen invloed hebben op de omvang van het werk.

3. In afwijking van lid 1 zal Coffeeklatch BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Coffeeklatch BV kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

1. Indien Coffeeklatch BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vermeld.

2. Coffeeklatch BV is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de opdrachtgever is opgelopen, tenzij er sprake is van directe schade, mits overtuigend aangetoond door de opdrachtgever.

3. Onder direct schade wordt verstaan:

- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Coffeeklatch BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Coffeeklatch BV kunnen worden toegerekend.

- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of bepreking van de schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

4. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte het door de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 

5. We werken met pakketprijzen, met een korting voor langdurige partnerships. Als we merken dat andere fotografen en / of videografen worden gebruikt voor gelijkaardige projecten vervalt deze pakketprijs en word een nieuwe prijs afgesproken, omdat de korting gebaseerd is op een aantal opdrachten per jaar. Door deze inbreuk kunnen we ook eenzijdig de samenwerking verbreken.

Artikel 9 - Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Coffeeklatch BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Coffeeklatch BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Coffeeklatch BV, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3. Coffeeklatch BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Coffeeklatch BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Coffeeklatch BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Coffeeklatch BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Coffeeklatch BV is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

SMALL TEXT ABOUT PHOTOGRAPHY STLING ETC...

PITTI UOMO 

ARC AWARDS

SERENITY FOCUS

SHORT DOCU

KONING NOORD

Late bloomer

FINANCIAL TIMES

VALERIE TRAAN

bottom of page