top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORAFGAANDE OPMERKING – Offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die aan de basis liggen van een wederzijdse verbintenis tussen Coffeeklatch bv en de klant mogen onder geen beding gedeeld worden met derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Coffeeklatch bv. De klant gaat impliciet akkoord met de interpretatie die Coffeeklatch bv geeft aan elk van de onderdelen en begrippen aangehaald in de offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die Coffeeklatch bv aan de klant voorlegt met het oog op het aangaan of bestendigen van een wederzijdse verbintenis.

 

ART. 1. VOORWAARDEN – ALGEMEEN – Huidige algemene voorwaarden maken samen met onze bijzondere voorwaarden de overeenkomst tussen partijen uit. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard. Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze handelsverrichtingen, anders duidende verkoopsvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ART. 2. AANBOD – PRIJS, VOORSTELLEN, BESTELLINGEN EN UITVOERING – Al onze aanbiedingen, ook door middel van prijslijsten en brochures, of ander middelen, worden slechts bindend nadat ze zij het schriftelijk of via mail door ons werden bevestigd. Nadien hebben ze een geldigheidsduur van 1 maand. Alle prijzen zijn exclusief BTW (en andere mogelijke taksen) tenzij anders vermeld. Een overeenkomst bindt ons niet eerder dan vanaf de datum van verzending van onze schriftelijke orderbevestiging. Deze bepaling slaat op zowel prijs als de geraamde datum van oplevering. Zelfs als een formele overeenkomst of dito orderbevestiging bestaat, kan Coffeeklatch bv te allen tijde een nieuw prijsvoorstel of een nieuwe opleveringsdatum formuleren voor het geval Coffeeklatch bv het oorspronkelijke voorstel niet in overeenstemming acht met de beoogde commerciële realiteit. In voorkomend geval heeft de klant het recht om binnen de 48 uur na kennisgeving door Coffeeklatch bv van de wijziging, de bestelling aan de nieuwe prijs en/of de nieuwe opleveringsdatum te annuleren, hierbij zullen de reeds gemaakte kosten door Coffeeklatch bv doorgerekendwordenaan de klant. Een dergelijke wijziging kan in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding, een schadeloosstelling of een ontbinding van de overeenkomst.

 

Coffeeklatch bv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

ART. 3. BUDGET – Coffeeklatch bv streeft ernaar om de budgetindicatie, zoals meegedeeld door de klant, na te leven voor zover deze ook realistisch is. Indien de budgetindicatie niet realistisch is, laat Coffeeklatch bv dit zo snel mogelijk weten aan de klant. Het productiebudget en alle hierin opgenomen kostenposten zijn waarheidsgetrouw en marktconform t. a. v. alle partijen. De klant laat Coffeeklatch bv op voorhand duidelijk weten of er kosten voor de interne begeleiding door de klant moeten worden opgenomen in het productiebudget. Deze kosten worden transparant vermeld in het productiebudget. De klant respecteert het budget zoals door Coffeeklatch bv opgesteld en aan de klant overgemaakt. Indien dit productiebudget niet overeenstemt met de verwachtingen van de klant, laat de klant dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Coffeeklatch bv weten, vergezeld van de argumenten waarom (en desgevallend ook hoe) het productiebudget moet worden aangepast.

 

ART. 4. BESTELLING – De klant bevestigt steeds schriftelijk aan Coffeeklatch bv dat het geselecteerd werd voor de productie van een project (door middel van een bestelbon of e-mail).

 

ART. 5. SCHORSING / ANNULATIE – Het wordt aanbevolen dat de klant, indien deze na een volledig doorlopen pitch, uiteindelijk voor geen enkele partij doorgaat afstemt met de adverteerder om een vergoeding te bekomen voor de door Coffeeklatch bv gemaakte kosten.

 

Wij behouden ons het recht voor in geval van laattijdige betaling of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw van de klant de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant. De klant een schadevergoeding verschuldigd aan Coffeeklatch bv van minimum 1 werkdag-vergoeding voor het overeengekomen werk en de gemaakte kosten, reserveringskosten of andere. In geval van annulatie is de klant van rechtswege bijkomend een forfaitaire schade-vergoeding verschuldigd van 25 % van de waarde van het geannuleerde bedrag, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien de reëel geleden schade de forfaitair begrote schade overtreft. Tevens kunnen alle, ook nog niet vervallen vorderingen, dan dadelijk worden geïnd. Indien een opdracht minder dan 48 uur voor het van start gaan, geannuleerd wordt is de klant bijkomend een schadevergoeding verschuldigd aan Coffeeklatch bv van minimum 1 hele dag opname-vergoeding voor het overeengekomen werk.

 

ANNULATIE NA DE TOEKENNING: Wanneer een project wordt geannuleerd nadat het reeds aan Coffeeklatch bv werd toegekend, zal Coffeeklatch bv een annulatiebudget opstellen op basis van het oorspronkelijke overeengekomen budget. Het annulatiebudget bevat een transparant overzicht van de reeds door Coffeeklatch bv voor dat project gemaakte kosten, annulatiefees en een gedeelte van de gemiste mark-up.

 

ART. 6. ANNULATIE KOST EXTERNE GRADING – Indien een project geannuleerd wordt 48u voor de aanvang van het project dan zal indien een halve dag geboekt werd, een annulatiekost van 250€ excl. BTW aangerekend worden en indien een volledige dag geboekt werd, 450€ excl. BTW aangerekend worden. Grading is altijd gerekend per halve dag of een volledige dag. Facturen zullen dan ook steeds opgesteld worden met halve dagprijs of volledige dagprijs. Enkel indien uitdrukkelijk anders overeengekomen kan een uurprijs toegestaan worden. Verplaatsingen van de grader naar een andere locatie zullen altijd apart vermeld worden op de offerte/factuur.

 

ART. 7. BETALINGSVOORWAARDEN – Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar via een overschrijving of een storting op het rekeningnummer van Coffeeklatch bv met de vermelding van het referentie nummer of anders het factuurnummer. Elke door de klant formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de klant gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

 

ART. 8. FACTURATIE – De klant en Coffeeklatch bv gaan ten laatste bij de briefing akkoord over de voor die productie toepasselijke

facturatievoorwaarden. De hieronder opgenomen facturatievoorwaarden vormen een goede basis voor producties in binnen- en buitenland. Eventuele afwijkende facturatievoorwaarden dienen bij de briefing te worden meegegeven en de klant en Coffeeklatch bv moeten hier bij de briefing over spreken en akkoord gaan, vooraleer er kosten worden gemaakt.

 

Productie in België

 

• 50% voorschot: Na ontvangst van de schriftelijke bestelling van de klant, stuurt Coffeeklatch bv een voorschotfactuur van 50% van het totaal bedrag. Deze factuur dient voor de preproductie meeting betaald te zijn en ten laatste 5 werkdagen voor de eerste dag van de opname.

 

• 25% voorschot: Coffeeklatch bv kan een schijf van 25% factureren van zodra de opnames beëindigd zijn.

 

• 25% saldo: Coffeeklatch bv kan het saldo van 25% (+ eventuele overeengekomen extra kosten) factureren van zodra de productie aan de klant werd geleverd.

 

• De tweede voorschot factuur en/of de saldo factuur dienen ten laatste 30 dagen einde maand betaald te zijn.

 

ART. 9. KLACHTEN – BETALING – Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van ofwel 15 dagen voor grafisch werk en 30 dagen na ontvangst voor video-werk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle klachten in verband met levering en facturatie dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel. Indien de koper of de opdrachtgever niet binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen of diensten reageert wordt hij geacht de door Coffeeklatch bv geleverde goederen onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de koper echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

ART. 10. LAATTIJDIGE BETALING – In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd, berekend tegen de rentevoet gelijk aan de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 8 % per jaar, en dit vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling van de factuur, en anderzijds een forfaitaire schadevergoeding conventioneel bepaald op 10% van de te laat betaalde som, met een minimum van 100 euro/openstaande factuur. Ook verliest de klant dan het voordeel van de verleende kortingen op het gewoon tarief. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingkosten – het saldo verhoogd met een forfaitair schadebeding van 14% op het totaal van de gevorderde factuurbedragen of -saldi, dit met een minimum van 100 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de klant dan het voordeel van de verleende kortingen op het gewoon tarief.

 

Elke betaling wordt door Coffeeklatch bv aangerekend eerst ter delging van intresten, schadevergoedingen en/of kosten alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken. Betalingen worden eerst afgepunt op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat gerechtelijke reorganisatie (WCO) en/of ontbinding en in vereffeningstelling, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Coffeeklatch bv zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling en onverminderd haar recht op schadevergoeding, alle verdere werkzaamheden voor de betreffende klant op te schorten. Coffeeklatch bv behoudt het recht om, in geval van niet-tijdige betaling, contractbreuk of enige andere verplichting welke door de klant niet nagekomen wordt, zulks ter beoordeling van Coffeeklatch bv, de betreffende diensten stop te zetten. Coffeeklatch bv kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, vergoeding voor het verlies van data, vergoeding voor indirecte schade en/of gevolgschade of vergoeding voor schade wegens gederfde omzet en/of winst. Indien tot uitschakeling / desactivering van de diensten wordt overgegaan zal Coffeeklatch bv klant hierover minimaal 3 werkdagen van voordien, schriftelijk of per e-mail, informeren. De betaling van de facturen mag nooit worden onderworpen aan het feit of de klant het resultaat van de opdracht of van delen ervan al dan niet kwalitatief of kwantitatief aanvaardt. Indien de factuur op vraag van de klant opgesteld werd op naam van een derde, zijn de klant en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 

ART. 11. EIGENDOMSRECHTEN – De door Coffeeklatch bv geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet volledig door de koper zijn betaald (zowel de hoofdsom als toebehoren). Met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, ten laste is van de koper. Coffeeklatch bv blijft altijd eigenaar van het originele materiaal dat zij hebben geproduceerd of gecreëerd. Coffeeklatch bv levert nooit open files aan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, voor de aanvang van de werken. De kosten voor de aanlevering van deze documenten zullen verhaald worden op de klant.

 

ART. 12. AUTEURSRECHTEN – REPRODUCTIE – Door het ondertekenen van de bestelbon / offerte aanvaardt de opdrachtgever de verplichting Coffeeklatch bv te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met eventuele auteursrechten. Coffeeklatch bv behoudt zich ook het exclusieve recht over alle technische rechten van door haar afgeleverde opdrachten, zoals het verveelvoudigen, het monteren, het hermonteren, het kopiëren op welkdanige wijze dan ook. Deze opsomming is niet limitatief. Op vraag van de opdrachtgever wordt vooraf de prijsofferte per kopie opgemaakt.

 

ART. 13. WIJZIGINGEN – ANNULATIE – Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o. a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie door de klant houdt in dat hij hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

 

ART. 14. VERANTWOORDELIJKHEID – Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten. De klant zal ons op eerste verzoek vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures.

 

ART. 15. INFORMATIE – De klant zal alle informatie en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan het medium. De klant zal Coffeeklatch bv onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, BTW-nummer, statuut, verandering van rechtsvorm of andere belangrijke informatie.

 

ART. 16. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID – We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs grove fout van ons of van onze aangestelden, behoudens voor een opzettelijke fout. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ons of onze aangestelden, die verband houdt met deze overeenkomst. Onze mogelijke aansprakelijkheid – van welke aard dan ook – is beperkt tot maximaal 30 % van de waarde van het door de klant bekritiseerde product.

 

ART. 17. AANSPRAKELIJKHEID – SCHADE – Coffeeklatch bv raadt de koper en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten. Coffeeklatch bv aanvaard geen aansprakelijkheid betreffende de door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, storing of slecht functioneren van de apparatuur, of veroorzaakt door bedienend personeel, of ontstaan door welke oorzaak dan ook. Coffeeklatch bv aanvaard evenmin aansprakelijkheid voor beschadigingen vanwelke aard dan ook of verlies van ter bewerking en /of bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies. Coffeeklatch bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het vervoer van het aan ons toevertrouwd materiaal.

 

ART. 18. LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN – De door ons opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen ons niet binden tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is voorzien.

 

ART. 19. GEBREKEN – Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van onze producten en/of diensten dienen ons – op straffe van verval van ieder recht – te worden gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na de oplevering van de finale film, door de klant. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit Artikel.

 

ART. 20. AANKOOPVOORWAARDEN – Wij aanvaarden geen aankoop- of welke eigen voorwaarden dan ook van onze klanten, tenzij ze uitdrukkelijk zijn onderhandeld en door ons schriftelijk werden aanvaard. Onze algemene en bijzondere voorwaarden beheersen exclusief de overeenkomst tussen partijen.

 

ART 21. ONTBINDING – Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken opdracht verhoogd met een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Coffeeklatch bv om de meerdere schade te bewijzen. Voor de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt de schadevergoeding, minimum forfaitair vastgesteld op 15% – verhoogd tot 30% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Coffeeklatch bv om de meerdere schade te bewijzen. De opdrachtgever-consument, beschikt over dezelfde rechten, indien de overeenkomst door de foutieve tekortkoming van Coffeeklatch bv wordt verbroken. Coffeeklatch bv kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen via een aangetekend schrijven als één of meer van de situaties uit de volgende opsomming, niet noodzakelijk beperkt tot, maar wel in de geest van die opsomming, zich voordoen: de klant heeft een betalingsachterstand van meer dan twee maanden. de klant heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met Coffeeklatch bv NV, andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt. Als door nalatigheid van de klant, de opdracht langer dan 6 maand blijft open staan. Als Coffeeklatch bv één of meer dergelijke situaties vaststelt, behoudt het zich het recht toe om de dienstverlening volledig en onmiddellijk stop te zetten en dat onverminderd haar recht om eventuele achterstallige betalingen te vorderen of het recht om de eindfactuur op te maken en het volledige saldo op te vragen van de klant.

 

Ingeval van faling, gerechtelijke reorganisatie (WCO), ontbinding en in vereffeningstelling, voorlopig bewind, collectieve schulden-regeling of een andere indicatie van dreigend onvermogen of onbekwaamheid tot betaling door de klant, houdt Coffeeklatch bv zich bovendien het recht om alle dienstverlening te stoppen, zonder daarbij de klant een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Coffeeklatch bv houdt zich tevens het recht voor om dan de overeenkomst van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen, hetzij voor het geheel, hetzij voor het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst. Beëindiging in onderling akkoord: wanneer beide partijen deze overeenkomst beëindigen in onderling akkoord, kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen.

 

ART 22. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID – Coffeeklatch bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of laattijdig uitvoeren van een opdracht in geval van overmacht van welke aard ook of enige gebeurtenis buiten haar wil om. Coffeeklatch bv is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. De klant kan mogelijke gebreken die ondanks alle zorg in het resultaat zouden zijn geslopen, niet aangrijpen om een openstaande factuur niet te betalen. Daarenboven vrijwaart de klant Coffeeklatch bv voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen klanten tegen Coffeeklatch bv zou kunnen richten. Coffeeklatch bv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant op haar systemen geplaatste gegevens. De klant wordt verondersteld een back-up te nemen van alle gegevens die door de klant op de systemen worden geplaatst of via deze systemen worden verstuurd. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van misbruik van de diensten. Coffeeklatch bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aangebracht door derden. De klant dient schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden. Coffeeklatch bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, vertragingen of onderbrekingen van de geleverde diensten. Geen van beide partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht.

 

ART. 23. PUBLICITEIT – Behoudens expliciet protest vanwege de klant, staat Coffeeklatch bv vrij voor eigen publiciteitsdoeleinden, schriftelijk en mondeling te refereren naar de naam en het logo van de klant zelf en het geproduceerde materiaal zowel op online en offline kanalen. Daarbij zal Coffeeklatch bv uiteraard geen bijzonderheden kenbaar maken die vallen onder de confidentialiteitsbepalingen zoals bepaald in een eventueel afzonderlijk contract met haar klant.

 

ART. 24. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – Coffeeklatch bv en de klant verbinden zich ertoe persoonsgegevens welke zij van elkaar ontvangen te behandelen conform de Wet van 8 december 1992 en het uitvoerende Koninklijke Besluit van 13 februari 2001 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant aanvaardt en erkent dat Coffeeklatch bv in de loop van de uitvoering van de verplichtingen onder de overeenkomst, persoonsgegevens die Coffeeklatch bv van de klant ontvangt mag verwerken en de klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat alle relevante betrokkenen (zoals omschreven in de wet) instemmen met een dergelijke verwerking door Coffeeklatch bv .

 

ART. 25. AUP (ACCEPTABLE USE POLICY) – De klant zal zich houden aan de AUP van Coffeeklatch bv. Coffeeklatch bv heeft het recht deze AUP aan te passen. Coffeeklatch bv behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten bij schending van de AUP.

 

ART. 26 . INTELLECTUELE EIGENDOM – Alle door Coffeeklatch bv verstrekte stukken zoals ontwerpen, scripts, maquettes, testfilms, intentienota’s, storyboards enz. . (deze lijst is niet limitatief) zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Coffeeklatch bv worden gebruikt, toegepast, gecopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden doorgegeven.

 

Art.  27.  ACCOUNTS EN WACHTWOORDEN| De klant zal identificatiegegevens (login-namen, wachtwoorden), adresgegevens en/of codes met de uiterste zorgvuldigheid bewaren. Identificatiegegevens, adresgegevens en/of codes mogen niet worden gedeeld met enige andere partij zonder de uitdrukkelijke toestemming vooraf van Coffeeklatch bv . De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig misbruik dat wordt begaan met gebruikmaking van de identificatiegegevens die aan de klant toebehoren, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt.

 

ART. 28. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK – De overeenkomsten worden gesloten op de maatschappelijke zetel van Coffeeklatch bv en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt, ook in geval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, tenzij Moxy de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiest. De klant of opdrachtgever kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

bottom of page